Nema proizvoda u korpi.

Politika kvaliteta

Sertifikat o ispunjenosti ISO 22716 standarda, koji posedujemo, predstavlja nesumnjivu garanciju kvaliteta. To je međunarodni standard koji se odnosi na dobru proizvođačku praksu (Good Manufacturing Practice – GMP) za kozmetičku industriju. Da bi kompanija dobila sertifikat, potrebno je da ispuni stroge uslove i zahteve. Neki od uslova koje smo morali ispuniti da bi dobili sertifikat su:

Infrastruktura: Kompanija ima obezbeđenu adekvatnu infrastrukturu, uključujući zgrade, prostorije, opremu i objekte, koji su neophodni za proizvodnju kozmetičkih proizvoda u skladu sa zahtevima GMP.

Osoblje: Kompanija ima obučeno osoblje koje je stručno za obavljanje poslova u vezi sa proizvodnjom kozmetičkih proizvoda. Osoblje je obučeno u skladu sa relevantnim zahtevima GMP-a i ima odgovarajuće kvalifikacije za svoje zadatke.

Kontrola proizvodnje: Kompanija primenjuje delotvorne procese kontrole proizvodnje koji osiguravaju da su proizvodi bezbedni, kvalitetni i u skladu sa propisima.

Kontrola kvaliteta: Kompanija je uspostavila efikasan sistem kontrole kvaliteta koji osigurava da se kozmetički proizvodi proizvode u skladu sa zahtevima standarda ISO 22716. Ovo uključuje praćenje i kontrolu svih faza proizvodnog procesa, od nabavke sirovina do isporuke gotovih proizvoda, kao i primenu procedura za identifikaciju, upravljanje i kontrolu odstupanja ili reklamacija.

Higijena: Kompanija primenjuje odgovarajuće mere higijene u proizvodnim prostorijama, uključujući čišćenje, dezinfekciju, upravljanje otpadom i zaštitu od kontaminacije.

Obezbeđivanje proizvoda: Kompanija obezbeđuje da su proizvodi identifikovani, praćeni i čuvani u skladu sa propisima.

Obezbeđivanje usluga: Kompanija obezbeđuje da svi dobavljači i podizvođači budu obavešteni o zahtevima standarda ISO 22716 i da su u stanju da kompaniji isporuče robu i usluge u skladu sa tim zahtevima.

Upravljanje reklamacijama: Kompanija je uspostavila delotvoran proces upravljanja reklamacijama kako bi se osiguralo da se svi prigovori klijenata rešavaju u skladu sa standardima zaštite potrošača.

Dokumentacija: Kompanija ima dokumentovane procedure, upute i politike koje se odnose na proizvodnju kozmetičkih proizvoda. Ovo uključuje dokumentaciju kao što su specifikacije sirovina, postupci proizvodnje, upute za čišćenje i dezinfekciju, upute za upravljanje sirovinama, proizvodima u procesu i gotovim proizvodima, evidencije o proizvodnji, kao i kontrolu potpunosti i ažurnosti dokumentacije.

Odgovornost menadžmenta: Uspostavljena je odgovornost menadžmenta kompanije za uspostavljanje, primenu i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom i za obezbeđivanje resursa potrebnih za njegovu realizaciju.

Provera sistema: Kompanija izvodi redovne provere i ocene efikasnosti svojih procedura i sistema kako bi se osiguralo da se GMP zahtevi kontinuirano ispunjavaju.