Opšti uslovi

 

NATURA PANONICA

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA ONLAJN KUPOVINE I PRODAJE U REPUBLICI SRBIJI

 

Primena Opštih uslova

Član 1.

Opštim uslovima korišćenja usluga onlajn kupovine i prodaje (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) uređuju se pravila pod NATURA PANONICA obezbeđuje tu uslugu i pod kojim korisnik te usluge (u daljem tekstu:„Kupac“ ili „Korisnik“) na području Republike Srbije kupuje proizvode iz ponude NATURA PANONICA (u daljem tekstu: „Prodavac“).

NATURA PANONICA zadržava pravo izmene Opštih uslova u skladu sa promenama na tržištu i promenama propisa, i svaki Korisnik je dužan pre kupovine da se ponovo upozna sa Opštim uslovima.

Naručivanjem proizvoda sa internet prezentacije NATURA PANONICA potvrđujete da ste saglasni sa Opštim uslovima i sa Politikom privatnosti.

 

Zaštita intelektualne svojine

Član 2.

Internet prezentacija i njen celokupni sadržaj vlasništvo je NATURA PANONICA i sva prava u vezi intelektualne svojine s tim u vezi su zadržana.

Materijal koji je objavljen na ovoj internet prezentaciji zaštićen je autorskim pravima i može se pregledati i koristiti isključivo u lične svrhe. Sadržaj ove internet prezentacije ili bilo kog dokumenta koji se na njoj objavi može se kopirati, štampati ili na drugi način preuzeti za ličnu upotrebu, uz uslov da se sve informacije o pravu intelektualne svojine ili druge informacije sadržane u originalnom dokumentu/prikazu zadrže i u svim kopijama.

Sadržaj internet prezentacije ne može se bez izričite pismene saglasnosti NATURA PANONICA menjati, reprodukovati, javno prikazivati trećim licima, izvoditi, distribuisati ili na bilo koji način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Neovlašćena upotreba internet prezentacije ili materijala koji se na njoj objavljuje odnosno upotreba suprotno Opštim uslovima bez pismene saglasnosti NATURA PANONICA može predstavljati kršenje propisa o zaštiti intelektualne svojine.

 

Upotreba internet prezentacije i spoljašnjih linkova

Član 3.

Pri upotrebi internet prezentacije Korisnik je dužan da se pridržava opštih standarda upotrebe.

Zabranjeno je:

 • objavljivati materijal kojim se povređuju prava trećih lica, koji je neistinit, uvredljiv, vulgaran, ili koji sadrži bilo šta što može predstavljati krivično ili neko drugo kažnjivo delo;
 • lažno predstavljanje odnosno objavljivanje netačnih podataka;
 • upotreba internet prezentacije u propagandne svrhe ili radi preporučivanja usluga Korisnika ili trećih lica;
 • upotreba internet prezentacije na bilo koji drugi način do onog što je Opštim uslovima propisano.

NATURA PANONICA ne odgovara za sadržinu objava koje protivno Opštim uslovima ili zakonskim propisima dospeju na internet prezentaciju od strane Korisnika odnosno trećih lica i zadržava pravo da bez prethodne najave ukloni sadržaje koje smatra neprimerenim i protivnim Opštim uslovima.

Internet prezentacija može sadržati linkove ka drugim internet prezentacijama, u cilju objedinjavanja informacija koje Korisnicima mogu biti potrebne, s tim da NATURA PANONICA ne odgovara za sadržinu tih internet prezentacija.

 

Zaštita privatnosti

Član 4.

Za potrebe obavljanja narudžbine i isporuke, Korisnik je saglasan da navede sledeće podatke:

 • svoje ime i prezime (za fizička lica);
 • svoje sedište, matični broj i PIB (za privredne subjekte i organizacije);
 • svoju potpunu adresu na koju se ima izvršiti isporuka;
 • po potrebi, lice koje je ovlašćeno da primi isporuku;
 • e-mail

Navedeni podaci se koriste u cilju uredne isporuke naručenih proizvoda, obaveštenja o statusu narudžbe, fakturisanja i naplate cene za naručenu robu u skladu sa pozitivnim propisima.

NATURA PANONICA je dužna da sve prikupljene podatke čuva a može ih činiti dostupnim svojim  zaposlenim i svojim saradnicima na realizaciji online prodaje u meri u kojoj su oni neophodni za poslovne svrhe radi koje su ti podaci i saopšteni.

Korisnik je saglasan da NATURA PANONICA njegove podatke, koji uključuju lično ime/sedište, adresu i broj telefona, preda dostavnoj službi radi obezbeđenja uredne isporuke.

Ako se korisnik saglasio da prima poruke obaveštenja, NATURA PANONICA može mu slati obaveštenja putem e-mejla ili putem SMS u vezi sa radom internet prezentacije, promocije i drugi marketinški materijal.

Svi sadržaji koje Korisnici sami objave na internet prezentaciji u vidu komentara, predloga i slično i koji u toj objavi sadržani, ne smatraju se poverljivim.

 

Naručivanje proizvoda

Član 5.

Poručivanje proizvoda putem internet prezentacije vrši se klikom na dugme „Dodaj u korpu“, uz navodjenje svih podataka koji su neophodni.

Nakon potvrde iz stava 1 ovog člana, kupovina je neopoziva, izuzev kada je drugačije propisano zakonom ili Opštim uslovima, i ista se smatra obavezujućom ponudom za zaključenje Ugovora o prodaji proizvoda pod uslovima koji su objavljeni na internet prezentaciji, i pod uslovom da je Korisnik naveo tačne podatke i da je porudžbina u svemu saglasna Opštim uslovima.

Potvrđivanjem (prihvatom) porudžbine od strane NATURA PANONICA za porudžbine do 5.000 dinara (čl. 6 st. 2 Opštih uslova) odnosno prispećem izveštaja o izvršenoj virmanskoj uplati po predračunu za porudžbine preko 5.000 dinara (čl. 6 st. 4. Opštih uslova) zaključen je Ugovor o kupovini i prodaji.

 

Potvrđivanje prijema porudžbine
i prihvat porudžbine od strane prodavca

Član 6.

Nakon što je proizvod poručen, NATURA PANONICA prosleđuje potvrdu prijema porudžbine na e-mejl. Za slučaj da Korisnik ne dobije ovakvu potvrdu, potrebno je da proveri ispravnost e-mejl adrese koju je ostavio kao kontakt. U slučaju da bilo koji podatak u potvrdi prijema ne odgovara podacima Korisnika, potrebno je da Korisnik odmah, putem e-mejla, odmah kontaktira NATURA PANONICA, da prijavi to i da navede svoje tačne podatke.

Nakon obrade primljene porudžbine, ako su za to ispunjeni uslovi, NATURA PANONICA potvrđuje (prihvata) porudžbinu tako što obaveštava Korisnika putem e-mejla ili telefonom o mogućnosti da je realizuje.

Ako postoji bilo kakva nejasnoća u navedenim podacima, NATURA PANONICA je ovlašćena da kontaktira Korisnika putem e-mejla ili telefonom radi ispravke podataka.

Za porudžbine koje prelaze iznos od 5.000 dinara, NATURA PANONICA, pre potvrđivanja porudžbine, dostavlja Kupcu predračun po kom je Kupac dužan da izvrši uplatu. Kupac je dužan da se pri uplati pridržava instrukcija sadržanih u predračunu. Nakon potvrde banke da je na računu NATURA PANONICA evidentirana uplata po predračunu, NATURA PANONICA potvrđuje (prihvata) porudžbinu a naručeni proizvod se isporučuje Korisniku na naznačenu adresu. U slučaju da uplata ne bude evidentirana 3 dana nakon što je Kupcu dostavljen predračun, porudžbina će biti stornirana.

U slučaju da NATURA PANONICA u trenutku narudžbe ne raspolaže dovoljnom količinom/vrstom određenih proizvoda, izvršiće isporuku u meri u kojoj u tom trenutku raspolaže izabranim proizvodima, o čemu će Korisnika obavestiti putem e-mejla ili telefonom.

Porudžbina Korisnika ne smatra se rezervisanom i NATURA PANONICA zadržava pravo da i nakon potvrđivanja porudžbine otkaže deo ili kompletnu porudžbinu iz tehničkih ili drugih razloga, o čemu Korisnika obaveštava e-mejlom.

 

Cene proizvoda

Član 7.

Sve cene su izražene u dinarima i uključuju porez na dodatu vrednost (PDV).

NATURA PANONICA je ovlašćena da promeni cenu proizvoda, s tim da se promena cene primenjuje na porudžbine koje se izvrše nakon objavljivanja novog cenovnika na internet prezentaciji NATURA PANONICA.

U cenu proizvoda nije uključena cena za dostavu, koja se za porudžbine do 2.000 dinara plaća prema cenovniku dostavne službe, a iznos tih troškova se iskazuje prilikom online poručivanja robe. Za porudžbine vrednosti preko 2.000 dinara troškovi dostave padaju na teret NATURA PANONICA.

 

Način plaćanja

Član 8.

Proizvod se može platiti putem pouzeća, ili virmanski.

U slučaju preuzimanja proizvoda pouzećem, Korisnik je dužan da izvrši plaćanje dostavljaču na licu mesta.

Kod virmanskog plaćanja, Korisnik je dužan da se pridržava instrukcija sadržanih u predračunu, a nakon potvrde banke o izvršenoj virmanskoj uplate naručeni proizvod se isporučuje Korisniku na naznačenu adresu. U slučaju da uplata ne bude evidentirana u banci  Prodavca 3 dana nakon dostave Kupcu predračuna, narudžba će biti stornirana.

 

Isporuka

Član 9.

NATURA PANONICA je dužna da naručenu robu pošalje preko dostavne službe u roku od 48 časova nakon:

 • potvrđivanja validnosi porudžbine od strane NATURA PANONICA na e-mejl Korisnika, u slučaju plaćanja pouzećem;
 • prispeća izveštaja o izvršenoj virmanskoj uplati, u slučaju virmanskog plaćanja.

U navedeni rok se ne računaju neradni dani ili državni praznici.

U slučaju da postoje bilo kakve smetnje za isporuku u navedenom roku, NATURA PANONICA je dužna da o tom odmah obavesti Korisnika na e-mejl ili telefon koji je prilikom porudžbine uneo kao svoj kontakt.

 

Reklamacije i povrat proizvoda

Član 10.

Korisnik koji je naručio robu i kome je roba isporučena, ima pravo da izjavi prigovor sa reklamacijom povodom materijalnih nedostataka robe, odmah po prijemu robe.

Korisnik je dužan da odmah po prijemu pošiljke (paketa) pred dostavljačem istu otvori, upozna se sa njenom sadržinom i izvrši spoljni pregled. U slučaju da je roba prispela u manjoj količini, u oštećenom pakovanju ili je vidljivo oštećena usled transporta, Korisnik je dužan da odmah sačini prigovor dostavnoj službi u skladu sa procedurama te službe i o tome odmah obavesti NATURA PANONICA i dostavi kopiju izveštaja o prispeću oštećene pošiljke, a u suprotnom se smatra da je robu primio u ispravnoj količini, ispravnom stanju i saobraznu.

Uz reklamaciju Korisnik je dužan da dostavi prodavcu NATURA PANONICA robu spakovanu u originalno pakovanje i fiskalni račun kao i opis razloga zbog kojih je izvršena reklamacija, a u suprotnom gubi pravo na reklamaciju. NATURA PANONICA odlučuje o prigovoru u roku od 8 dana nakon što mu bude vraćena roba.

U slučaju osnovane reklamacije, Korisniku se isporučuje proizvod bez nedostatka u roku od 14 dana nakon uvažavanja prigovora, a za slučaj da to ne bude moguće, vraća se novac.

 

Odustanak

Član 11.

Korisnik ima pravo da u roku od 14 dana od zaključenja ugovora o kupovini, bez navođenja posebnog razloga, jednostrano odustane od kupovine, čime se oslobađa svih ugovornih obaveza, izuzev troškova izvršenog transporta robe i troškova povraćaja robe, ukoliko je u međuvremenu izvršena isporuka.

Roba se mora vratiti u roku od 5 dana ispravna, nekorišćena i u neoštećenom originalnom pakovanju, sa potpisanom izjavom o odustanku i fiskalnim računom, a u suprotnom Korisnik gubi pravo na odustanak od ugovora.

U slučaju da je Kupac ostvario pravo na promotivni poklon, uz povrat robe se mora vratiti i poklon u originalnom pakovanju, neoštećen i nekorišćen.

Korisnik gubi pravo na odustanak od ugovora i ako u roku od 5 dana od obaveštenja o odustanku Prodavcu ne vrati, o svom trošku, ispravnu celokupnu pošiljku nekorišćenu i neoštećenu, sa potpisanom izjavom o odustanku i fiskalnim računom.

 

Merodavno pravo i rešavanje sporova

Član 12.

Na sve što nije izričito uređeno ovim Opštim uslovima a što se tiče kako Opštih uslova, tako i pojedinačnih ugovora o kupovini upotrebom internet prezentacije, primenjujuje se pravo Republike Srbije kao merodavno pravo.

NATURA PANONICA i Korisnik će nastojati da bilo kakve nesporazume reše u dobroj veri i sporazumom.

Eventualni sporovi koji mogu nastati iz ovih Opštih uslova ili u vezi sa njima, uključujući i pojedinačne ugovore o kupovini na koje se ovi Opšti uslovi primenjuju, rešavaće se arbitražom organizovanom u skladu sa Pravilnikom Beogradskog arbitražnog centra (Beogradska pravila) pred Beogradskim arbitražnim centrom u Beogradu, Ulica 27. Marta br. 50, na srpskom jeziku i uz primenu srpskog merodavnog prava.